پاراگوات (گراماکسون)

پاراگوات

پاراکوات 20% (مایع قابل حل در آب) مهان 

معرفی:
پاراکوات علف کش تماسی است که دوام کمی دارد و برای مبارزه با طیف وسیعی از علفهای هرز و باریک بکار می رود این علف کش پس از رویش مصرف می شود. از پاراکوات برای مبارزه با علفهای هرزیکساله پس از کاشت پیش از سبز شدن مصرف می شود.
مقدار مصرف:

مورد مصرف  مصرف در هکتار زمان مبارزه  توضیحات
  درختان میوه سردسیری 5-3 لیتر  قبل از خشبی شدن و گل دادن علف ها یک الی دو نوبت سمپاشی
 مرکبات 5-3 لیتر بعد از رویش علف ها یک نوبت یا بیشتر سمپاشی
 سس یونجه و شبدر 5-3 لیتر بعد از رویش سس روی آن پاشیده شود سمپاشی بر حسب نیاز
 نیشکر 5-3 لیتر یا محلول 1% بعد از رویش علف ها، کلیه علف های یکساله یک نوبت سمپاشی و قبل از رویش نیشکر
 سیب زمینی 3 لیتر بعد از سبز شدن علف ها یک نوبت سمپاشی و قبل از رویش سیب زمینیعلائم مسمومیت:
سوزش دهان، تهوع، دل درد، استفراغ، اسهال
پادزهر:
به مسموم یک لیتر سوسپانسیون خاک فولر 15 درصد یا بنتونیت 7% ذغال فعال همراه یک مسهل مناسب مانند محلول 20% مانیتول بخورانید.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 129-157 mg/kg