پرتیلاکلر

پرتیلاکلر

پرتیلاکلر 50% امولسیون مهان

معرفی:

علف کش انتخابی، جذب از طریق Coleoptiles, Mesocotyl, Hypocotyls و به مقدار کمتر از طریق ریشه های در حال جوانه زدن که از تقسیم سلولی ممانعت میکند.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام علفهای هرز
 میزان مصرف زمان مصرف
  برنج

علفهای هرز پهن برگ

سوروف

جگن

1/5 تا 2 لیتر در هکتار

4-7 روز پس از نشاء قبل از

2 برگه شدن سوروف


علائم مسمومیت:
سردرد، سرگیجه و حالت تهوع
پادزهر:
پادزهر اختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت به پزشک مراجعه گردد.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For Rats: 6099 mg/kg