سیتوکسیدیم (نابواس)

سیتوکسیدیم (نابواس)

ستوکسیدیم 12/5 % (امولسیون روغنی) مهان (نابواس)

معرفی:
این سم در گروه سیکلوهگزادیون اکسیم است که باعث جلوگیری از رشد جوانه های انتهایی(مریستم) که عمدتاً از طریق برگ جذب می شود.
میزان مصرف:

 نام محصول  نام علف های هرز میزان و زمان مصرف
  پیاز علفهای هرز کشیده برگ 2 تا 3 لیتر در هنگام 3 تا 5 برگی کشیده برگ ها
  چغندرقند علفهای هرز کشیده برگ 3 لیتر در هکتار در هنگام 3 تا 5 برگی علف


علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 for rats: 2676 mg/kg