سولفوسولفورون

سولفوسولفورون

سولفوسولفورون مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی و سیستمیک گندم که از طریق برگ و ریشه جذب شده و در سیم پلاست و آپوپلاست انتقال می یابد و در سنتز آمینواسید ایجاد اختلال میکند و در نتیجه ممانعت کننده شدید در تقسیم سلولی میباشد
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم
   برخی گونه های علف هرز نازک برگ و پهن برگ  26/6 گرم در هکتار (بهترین زمان مصرف از مرحله 2 برگی گندم تا تشکیل دومین میان گره میباشد و حداکثر تا زمانی است که علف هرز در مرحله 2-5 برگی باشد)

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats :5000  mg/kg