تریفلورالین (ترفلان)

تریفلورالین (ترفلان)

تری فلورالین 48% امولسیون مهان (ترفلان)

معرفی:
تریفلورالین علف کشی است انتخابی که برای از بین بردن بذر علفهای هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا استفاده می گردد.
میزان مصرف:

 نام محصول میزان مصرف  زمان مصرف
 پنبه 2 تا 3 لیتر در هکتارقبل از کاشت بلافاصله مخلوط با خاک
  چغندرقند 2 تا 2/5 لیتر در هکتار  مخلوط با 4 تا 5 کیلو کلرید ازون بعد از تنک
  آفتابگردان 1/5 تا 2/5 لیتر در هکتار قبل از کاشت مخلوط با خاک


درجه سمیت:
Acute OralLD50 for rats: 5000 mg/kg