استامی پراید

استامی پراید

استامی پراید 20% (پودر قابل حل در آب) مهان 

معرفی:
حشره کشی سیستمیک تماسی و گوارشی با خاصیت نفوذی موضعی و تخم کشی برای کنترل طیف وسیعی از محصولات کشاورزی به کار میرود. این سم برای کنترل پسیل پسته، کرم مینوز لکه گرد سیب به کار میرود. دز مصرفی بسیار کم بوده و روی زنبور عسل و سایر گرده افشانها کم خطر است.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پسته پسیل پسته 20 تا 25 گرم در 100 لیتر آب
  درختان میوه سردسیری کرم سیب و مینوز لکه گرد 50 گرم در 100 لیتر آب

 
درجه سمیت:
LD50 گوارشی 217 میلی گرم بر کیلوگرم
LD50 تماسی بیش از 2000 میلی گرم بر کیلوگرم