کارتاپ

کارتاپ

کارتاپ مهان 

معرفی:

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی، تغذیه حشره متوقف شده و منجر به مرگ میشود
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
  برنج
   کرم ساقه خوار برنج  گرانول پاشی به میزان 30 یا 40 کیلوگرم در هکتار (نوبت دوم با نظر کارشناس)

 

علائم مسمومیت:

 سردرد، سرگیجه و حالت تهوع

پادزهر:

دی مرکاپتو 3 و 2

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats: Female: 325 mg/kg

Acute Oral LD 50 For Rats: Male: 345 mg/kg