کلروپیریفوس ( دورسبان )

کلرپریفوس

کلرپیریفوس 40/8 % امولسیون مهان (دورسبان)
معرفی:
کلرپریفوس حشره کش فسفره با تاثیر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی است که قادر به کنترل آفات بویژه شپشک های درختان میوه سردسیری و مرکبات، مینوز برگ سویا، سپردار مرکبات می باشد.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت
مقدار مصرف
 مرکبات

شپشک ها، بالشک ها،

سپردارها

1/5 - 2 لیتر در هزار لیتر آب
درختان میوه سردسیری

انواع شپشک ها

1- 1/5 لیتر در هزار لیتر آب

سویامینوز برگ سویا2 - 2/5 لیتر در هکتار

 

علائم مسمومیت: 

سردرد، سر گیجه، اسهال، تهوع و عرق کردن

پادزهر:

پادزهر این سم سولفات آتروپین میباشد که باید زیر نظر پزشک تزریق گردد

درجه سمیت:
Acute Oral LD 50 For Rats: 135-163  mg/ kg