کلروپیریفوس گرانول

کلرپریفوس گرانول

کلروپیریفوس گرانول مهان 

معرفی:

حشره کش غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
 چغندرقند
   آگروتیس(کرم های طوقه بر) 20-25 کیلوگرم در هکتار  به صورت گرانول پاشی

 

علائم مسمومیت:

 سردرد، سرگیجه، اسهال، تهوع و عرق کردن

پادزهر:

آتروپین همراه با اکسیم

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats: Female: 163 mg/kg