سایپرمترین 40% (ریپکورد)

سایپرمترین 40

 سایپرمترین 40% امولسیون مهان (ریپکورد)

 معرفی:
سایپرمترین 40% یک حشره کش تماسی و گوارشی فعال از گروه پیروتروئیدها است، که طیف وسیعی از آفات را در اکثر محصولات باغی و زراعی کنترل می کند.
میزان مصرف:

 نام محصول میزان و نحوه مصرف
 آفات برگخوار سیب 250 میلی لیتر در هکتار(75 میلی لیتر در 1000 لیتر آب)
 آفات برگخوار پنبه 175 میلی لیتر در هکتار

 

درجه سمیت:
Acute Ora LD50 For rats: 250 mg/kg