دلتامترین (دسیس)

دلتامترین

دلتامترین 2/5 % امولسیون مهان (دسیس)

معرفی:
دلتامترین حشره کشی است غیر سیستمیک و سریع الاثر، گوارشی و تماسی از گروه پیروتروئیدها که بر روی طیف وسیعی از آفات باغی و زراعی و درختان میوه سردسیری موثر است.
میزان مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار
 چغندرقند پرودنیا یک لیتری در هکتار
 گندم پوره های سن 300 سی سی در هکتار

 

درجه سمیت:
Acute Oral LD50 for rats: 135 mg/kg