دیازینون گرانول

دیازینون گرانول

دیازینون 10% گرانول مهان

معرفی:

حشره کش تماسی، گوارشی و غیر سیستمیک از گروه ارگانو فسفره
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
 برنجکرم ساقه خوار برنج

15 کیلوگرم در هکتار


علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، اسهال، بی حسی و اختلال در بینایی

پادزهر:

سولفات آتروپین میباشد که باید تحت نظر پزشک مصرف گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats: 1250 mg/kg