دی کلرووس (ددواپ)

دی کلرووس

دی کلرووس 50% امولسیون مهان (ددواپ)

معرفی:
دیکلرووس حشره کشی تماسی، گوارشی و تنفسی است که علیه آفات مکنده بکار میرود. اثر این سم به علت خاصیت تبخیری شدید آن بعد از 3 روز زائل میگردد و به همین علت جزو سمومی است که میتوان روی محصولاتی از قبیل صیفی و سبزیجات مصرف نمود.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 سبزیها و جالیز تریپس پیاز 1/5 تا 2 در هکتار
 سبزیها و جالیز شته ها 1/5 تا 2 در هکتار
 سبزیها و جالیز عسلک جالیز 1/5 تا 2 در هکتار
 سبزیها و جالیز مگس سفید گلخانه 1/5 تا 2 در هکتار


پادزهر:
در صورتیکه پزشک در دسترس نباشد باید به مسموم 2 عدد قرص نیم میلی گرم سولفات آتروپین داده شود و در صورت لزوم این عمل تکرار گردد.
درجه سمیت:
Acute Oral LD 50 For Rats: 50 mg/kg