فن والریت (سومیسیدین)

فن والریت

فن والریت 20% امولسیون مهان (سومسیدین)

معرفی:
حشره کشی تماسی و گوارشی از گروه پاپروتیروئیدها می باشد که به علت خاصیت دورکنندگی از نزدیک شدن زنبور عسل و دیگر حشرات مفید به گیاهان جلوگیری کرده و مانع مسموم شدن آنها می شود.
مصرف این سم باعث افزایش محصول گردیده و رشد طبیعی گیاهان را تسریع می کند.

مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 چغندر قند پرودنیا 1 لیتر در هکتار
 درختان میوه سردسیری مینوز لکه گرد 0/5 لیتر در هزار به محض مشاهده اولین لکه های ته سنجاقی بر روی برگ

علائم مسمومیت:
ضعف عضلات، تشنج و بی نظمی در تنفس
پادزهر:
مواد آرامش بخش مانند باربیتوراتها
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 451 mg/kg