فیپرونیل

فیپرونیل

فیپرونیل 0/2 % گرانول مهان (ریجنت)

معرفی:

حشره کش تماسی، گوارشی و غیر سیستمیک
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
 برنجکرم ساقه خوار برنج

20 کیلوگرم از فرم تجارتی در هکتار

(40 گرم ماده موثره در هکتار)

فقط برای یک نوبت سمپاشی در سال


علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، اسهال، بی حسی و اختلال در بینایی

پادزهر:

سولفات آتروپین میباشد که باید تحت نظر پزشک مصرف گردد.

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 97 mg/kg