فیپرونیل مایع

فیپرونیل مایع

فیپرونیل مایع مهان 

معرفی:

حشره کشی است تماسی با طیف وسیع و نسبتا سیستمیک، با کنترل ابقایی مناسب در هنگامی که سمپاشی برگ انجام شود.
مقدار مصرف:

 

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
 انگور زنجره مو20 میلی لیتر پای هر بوته
برنجکرم ساقه خوار برنج0/5 تا 1 لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت جهت کنترل در نسل دوم
 پنبهکرم خاردار پنبه1 لیتر در هکتار 

 

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 92 mg/kg