هگزافلومورون

هگزافلومورون

هگزافلومورون 10% امولسیون مهان (کنسالت)

معرفی:
حشره کش سیستمیک و گوارشی که از سنتز کیتین جلوگیری میکند.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پسته پسیل 500 تا 700 سی سی در هزار لیتر آب
  مرکبات پروانه مینوز  25 سی سی سم + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز

 
علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
درجه سمیت:
Acute oral LD50 for rats >5000 mg/kg