ایمیداکلوپرید (کنفیدور)

ایمیدا

ایمیداکلوپرید 35% سوسپانسیون مهان (کنفیدور)

معرفی:
حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده استفاده میشود.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پسته پسیل 400 سی سی در هزار
 توتون شته  250 سی سی در هکتار
  پنبه شته جالیز 250 سی سی در هکتار
  مرکبات پروانه مینوز 35 سی سی به همراه 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب هر نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز

 
علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
درجه سمیت:
Acute oral LD50 for rats: 450 mg/kg