ایمیداکلوپراید پودری

ایمیداکلوپراید پودری

ایمیداکلوپراید پودری مهان 

معرفی:

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
پنبه تریپس پنبه 5 در هزار به صورت ضدعفونی بذور 
سیب زمینیحشرات مکنده ناقل ویروس سیب زمینی28/5 گرم برای یکصد کیلو بذر به صورت ضدعفونی بذور
 چغندرقندناقل بیماری ویروس کرلی تاپ1 کیلوگرم برای یکصد کیلو بذر به صورت ضدعفونی بذور

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 450 mg/kg