ایندوکساکارب (آوانت)

ایندوکساکارب

ایندوکساکارب 15% سوسپانسیون مهان (آوانت)

معرفی:
حشره کش با خاصیت تماسی و گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و علائم فلج و توقف تغذیه ظاهر میگردد.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پنبه کرم قوزه 200 تا 250 سی سی در هکتار بسته به تراکم آفت کرم قوزه
  نخود کرم پیله خوار 200 سی سی در هکتار
  سیب کرم سیب  450 سی سی در 1000 درنسل اول کرم سیب


علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
درجه سمیت:
Acute oral LD50 for rats: 1732 mg/kg