مالاتیون

مالاتیونمالاتیون مهان

معرفی:

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی کمی خاصیت تنفسی، کنه کشی
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
  رز، کاج، پیاز و چای
   شته  2 لیتر در هزار لیتر آب
  سبزی و جالیز   آفات جالیز
  1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب
   یونجه   آفات یونجه
   3 لیتر در هزار لیتر آب
   غلاتملخ   0/7 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب
   نخلیات   زنجره میوه خوار و شپشک
   2/5 تا 3 لیتر
   نیشکر   ملخ آسیایی
   2/5 لیتر در هکتار
   زیتون   پسیل   2/5 لیتر در هزار لیتر آب
   مرکبات   شپشک و شته
  2 تا 2/5 لیتر در هزار لیتر آب
 درختان میوه سردسیری
آفات درختان

1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب


علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

آتروپین، توگزوکونین، 2PAM

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats: 1375 - 5500 mg/kg