پرمترین (آمبوش)

پرمترین

پرمترین 25% امولسیون مهان (آمبوش)

معرفی:
حشره کش تماسی و گوارشی از گروه پایرتروئیدها
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان و زمان مصرف
درختان میوه

مینوز لکه گرد

500 سی سی در 1000 لیتر آب فقط در سالهای طغیانی

علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت

 چغندرقند پرودنیا1 لیتر در هکتار

 

علائم مسمومیت: 

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

درجه سمیت:

گروه خطر سم پرمترین II میباشد (سمیت متوسط)
Acute Oral LD 50 For Rats: 430-6000  mg/ kg