پروفنوفوس

پروفنوفوس
پروفنوفوس 50% امولسیون مهان (کراکرون)

معرفی:
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی با طیف وسیع دارای اثر translaminar که علیه کرم قوزه پنبه استفاده میشود.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پنبه کرم قوزه  2/5لیتر در هکتار


علائم مسمومیت:
سردرد و سر گیجه
پادزهر:
آتروپین، دیازپام و اکسیم های فعال کننده
درجه سمیت:
درجه خطر Acute Oral LD 50 For Rats: 358 mg/kg    II