پیریپروکسی فن

پیری پروکسی فن

پیری پروکسی فن 10% امولسیون مهان (آدمیرال)

معرفی:

هورمون مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل، علیه شپشک قهوه ای مرکبات و عسلک به کار میرود.
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت
 میزان مصرف
 پنبهعسلک پنبه
750 سی سی در هکتار
مرکبات
 شپشک قهوه ای
500 تا 750 سی سی در هزار لیتر آب


علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 5000 mg/kg