اسپیرودیکلوفن

اسپیرودیکلوفن

اسپیرودیکلوفن مهان 

معرفی:

حشره کش و کنه کش انتخابی غیر سیستمیک و تماسی که ایجاد اختلال در تکامل کنه ها نموده و از سنتز چربی ممانعت میکند.
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
 سیب  کنه قرمز اروپایی0/5 تا 0/6 در هزار
سیبکنه تارتن دو نقطه ای0/5 تا 0/6 در هزار 
 مرکباتکنه زنگار مرکبات 0/27 در هزار 
 مرکبات کنه قرمز اروپایی0/2 تا 0/3 بسته به جمعیت کنه و در تناوب با سایر کنه کش ها
  پسته
 پسیل پسته  0/2 تا 0/25 در هزار 

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 2500 mg/kg