اسپیروتترامات

اسپیروتترامات

اسپیروتترامات مهان 

معرفی:

حشره کش سیستمیک که از ساخت چربی در بدن حشرات جلوگیری به عمل آورده و پس از محلول پاشی از طریق آوند چوب و آبکش به طرف بالا و پایین گیاه حرکت میکند.
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
پسته  پسیل پسته0/5 در هزار
پیازتریپس پیاز0/6 لیتر در هکتار
 مرکباتسپردار قهوه ای مرکبات 0/75 در هزار 
 گوجه فرنگی سفیدبالک گوجه فرنگیدر گلخانه به مقدار 0/75 در هزار و در مزرعه 0/75 لیتر در هکتار
 سیب
 سپردار واوی سیب  0/75 در هزار 

 

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 2000 mg/kg