تیاکلوپراید

تیاکلوپراید

تیاکلوپراید مهان 

معرفی:

حشره کش حاد تماسی گوارشی با خواص سیستمیک که بر روی سیستم اعصاب مرکزی اثر میگذارد.
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
پسته  پسیل پسته0/3 در هزار
سیبکرم سیب0/3 در هزار
 کلزاسوسک گرده خوار 0/3 لیتر در هکتار
 پسته سوسک سرشاخه خوار پسته0/75 در هزار به همراه 2 در هزار روغن ولک
 پسته
 سن پسته  0/4 در هزار 

 

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 621 - 836 mg/kg