تیامتوکسام + لامبداسایهالوترین

تیامتوکسام+لامبدا

تیامتوکسام + لامبدای سایهالوترین مهان 

معرفی:

تیامتوکسام حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی سریع

لامبدای سایهالوترین حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی و ابقایی که سبب مرگ سریع حشره میشود.
مقدار مصرف:

نام محصول
 نام آفتدوز مصرفی 
جالیزسفیدبالک جالیز فقط جهت استفاده در گلخانه به مقدار 0/3 در هزار 
پستهسن پسته0/3 در هزار

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 310/2 mg/kg