تیودیکارب(لاروین)

تیودیکارب

تیودیکارب 80% گرانول (پودر قابل انتشار در آب) مهان (لاروین)

معرفی:
حشره کش از گروه اکسی کاربامات ها میباشد و با خاصیت غیر سیستمیک، به صورت گوارشی و تا حدی تماسی و همچنین با اثر تخم کش عمل میکند.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 پنبه

 کرم قوزه پنبه

تریپس پنبه

 1 کیلوگرم در هکتار

5در هزار به صورت ضد عفونی بذر

 پسته پروانه چوبخوار 1/5 در هزار

 

درجه سمیت:
Acute Oral LD 50 For Rats: 66  mg/ kg