تری کلرفن

تری کلرفن

تری کلرفن مهان 

معرفی:

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
  گندم و جو
   سن های زیان آور  محلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
  برنج    مگس خزانه
محلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 
   آفتابگردان و سویا   کرم دانه خوار
محلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار   
   پیاز و خربزهمگسمحلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار   
   کلم   پروانه سفید
محلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار 
   سبزی ها و جالیز   کرم قوزه
  محلول پاشی به صورت 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار
   نارون   پوست خوارسمپاشی درختان به میزان 1 تا 2 کیلوگرم در هزار ، سمپاشی درختان تله با مصرف 300-250 گرم سم و 2/5 لیتر نفت و 250 گرم صابون و 100 لیتر در آب   

 

علائم مسمومیت:

 سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

سولفات آتروپین، توکزوگونین

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats: 250 mg/kg