متالدهاید

متالدهاید

متالدهاید 6% (طعمه) مهان

معرفی:
حلزون کش تماسی و گوارشی جهت حلزونهای مرکبات، کرم مفتولی، آبدزدکها، حلزونها و رابهای سبز و صیفی و جالیز و اشجار جنگلی. این سم در رطوبت پایین باعث عدم تحرک و مرگ حلزون میشود.
مقدار مصرف:
مرکبات 25 - 20 کیلوگرم در هکتار، سبزی و جالیز و اشجار جنگلی 25 - 20 کیلوگرم طعمه در هکتار.
علائم مسمومیت:
سر گیجه، تهوع و اختلال در بینایی

درجه سمیت گوارشی:
درجه خطر LD 50    II   گوارشی 283 میلی گرم بر کیلوگرم