خمیر سوسک کش مهان

خمیر سوسک کش

 خمیر سوسک کش مهان

معرفی:
از خمیر سوسک کش مهان برای از بین بردن سوسک استفاده میشود.
طریقه مصرف:
محتوای داخل تیوپ به نحوی مخلوط گردد تا خمیر مانند خمیر دندان از آن خارج گردد. سپس محتوای تیوپ را به اندازه ای کوچک در مسیر رفت و آمد سوسکها قرار داده و حتی الامکان سعی شود در جاهایی قرار گیرد که بصورت دائمی باقی بماند.