حشره کش پرمترین 2/5 % سر آبپاشی

سر آبپاش2

حشره کش پرمترین 2/5 % بدون بو (سر آبپاشی) مهان

معرفی:

نابود کننده انواع سوسک، مورچه، پشه، مگس، هزارپا، کک، کنه و سایر حشرات موذی

طریقه مصرف:

قبل از مصرف ظرف را تکان دهید.  پس از جمع آوری مواد غذایی محل های مورد نظر را اسپری نمایید. برای نتیجه مطلوب بهتر است درها و پنجره ها به مدت چند ساعت بسته باشند.