موش کش استرمی بروم واکس بلوک (برومادیالون)

بلوک

موش کش استرمی بروم واکس بلوک مهان

مقدار مصرف:
میزان 1 تا 2 قطعه واکس بلوک 5 گرمی برای موشهای کوچک و 3 تا 4 قطعه واکس بلوک 5 گرمی برای موشهای متوسط و بزرگ می باشد و در صورت عدم استفاده از این جایگاه ها، سموم مورد نظر در درزهای بالا در داخل دهانه ورودی لانه ها مصرف گردد.

علائم مسمومیت:
سردرد، سرگیجه، خونریزی داخلی

پادزهر:
در موارد مسمومیت مصرف ویتامین K به صورت خوراکی و با تزریق وریدی زیر نظر پزشک انجام شود.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 1/125 mg/kg