دلتامترین 5%

 دلتامترین

دلتامترین 5% امولسیون مهان

معرفی:

سمی از گروه شیمیایی پایرتروئید که دارای خواصی مانند تاثیر گذاری مطلوب و وسیع الطیف، تاثیر سریع، دوام اثر طولانی، سمیت کم برای پستانداران، متابولیزاسیون و دفع سریع از بدن حیوان میباشد.

موارد مصرف:

پیشگیری و درمان کنه، جرب، مگس و شپش در گاو . گوسفند.

میزان مصرف:

نوع دام
 روش مصرف
نوع انگل
تکرار
 گاو، گوسفند و بز

محلول پاشی تمام بدن ( توسط دستگاه سمپاشی)

کنه، مگس: 0/5 سی سی در هزار سی سی آب

شپش و مگس بدون بال گوسفند و بز: 0/25 سی سی در هزار سی سی آب

جرب: 1 سی سی در 1000 سی سی آب

کنه چند میزبانه 10-12 روز و کنه یک میزبانه 4-5 هفته بعد از سمپاشی اولیه. مگسها: 6-8 هفته بعد

 گاو، گوسفند و بزحمام دادن

کنه، مگس: 0/5 سی سی در هزار سی سی آب

شپش و مگس بدون بال گوسفند و بز: 0/25 سی سی در هزار سی سی آب

جرب: 1 لیتر در هزار لیتر آب در صورت کم شدن حجم اولیه سم، محلول جایگزین به همان نسبت قبلی به حمام اضافه میشود.

شپش ها، معمولا یک بار درمان کافی است. جرب ها: در حالت هر 6 ماه برای درمان 10 روز پس از سمپاشی اولیه

 

دوره پرهیز از مصرف شیر و گوشت:

مصرف شیر گاو ممنعتی ندارد، شیر گوسفند و بز برای مصارف انسانی مناسب نیست. گوشت گاو 3 روز. گوشت گوسفند و بز 4 روز مصرف نگردد.

توجه:

دامهای خسته، بیمار و آنهایی را که در مرحله فحلی هستند، نباید در محلول سم غوطه ور ساخت. برای جبران سم از دست رفته در حمام مجددا محلول آب و سم را بر حسب مقادیر توصیه شده اضافه نمایید. به منظور افزایش اثر بخشی سم، جایگاه دام را نیز سمپاشی کنید.