مهامترین (سایپرمترین دامی)

مهامترین دامی

مهامترین مهان (سایپرمترین دامی)

معرفی:

 مهامترین برای مبارزه با انگلهای خارجی دام و طیور مانند کنه های یک میزبانه، مایت مولد جرب، مگسها و شپش در گاو، گوسفند و طیور توصیه می شود.علاوه بر این مهامترین علیه لار و انواع میاز،مگس هیپودرما و درماتوییا مؤثر است.

مهامترین همچنین کلیه انگلهای مقاوم به سموم فسفره، کلره،کاربامات ها و آمیدین ها را از بین می برد در مورد بند پایان مقاوم به ددت میزان بیشتری از مهامترین را باید مصرف کرد.

میزان مصرف:

مورد مصرف
 روش مصرف
نوع انگل
میزان مصرف
توضیحات
 گاو

محلول پاشی تمام بدن

حمام

کلیه انگل ها

یک سی سی در یک لیتر آب (1 لیتر در هزار لیتر آب)

محلول اولیه: یک سی سی در یک لیتر آب

محلول مجدد: یک سی سی در 666-1000 سی سی آب

علیه کنه یک میزبانه بعد از 4-5 هفته

علیه کنه های چند میزبانه بعد از 12-15 روز

 گوسفند  

محلول اولیه: یک سی سی در یک لیتر آب

محلول مجدد: یک سی سی در هزار سی سی آب

یک سی سی در 5-10 لیتر آب

در صورت آلودگی بالا تکرار در درمان 7-10 روز بعد

در صورت لزوم 2-3 هفته بعد تکرار شود

 طیور  یک سی سی در 500-1000 لیتر آب

 دامداری ها و مرغداری ها
  100 سی سی سایپر در 5-10 لیتر آب برای 100 متر مربع کف یا دیوار