فوکسیم

فوکسیم

فوکسیم مهان

معرفی:

فوکسیم سمی از گروه ارگانوفسفره میباشد که با کاهش کولین استراز خون از طریق سیستم گوارش و یا تماس اثر میکند.

مقدار و روش مصرف:

انگل جلدی
میزان مصرف
غلظت ماده موثره

 چربیها: (سارکوپتس، پزوروپتس، کوربوپتس)

شپشک های مکنده و گزنده: دامالینا، لینوگناتوس، هماتوپینوس، ملوفاگوس

100 میلی لیتر در 100 لیتر آب
 0/05 %
میازهای ثانویه

50-100 میلی لیتر در 100 لیتر آب

0/05 %-0/025 %

انواع کنه ها50-100 میلی لیتر در 100 لیتر آب

0/05 %-0/025 %

 

پادزهر:

آتروپین، توگزوگونین