سموم دامپزشکی

شرکت مهان از سال 1388 اقدام به تولید سموم دامپزشکی از جمله سایپرمترین با نام تجاری مهامترین، فوکسیم و دلتامترین 5% نموده است. این سموم بر علیه انگل ها، جرب، شپش و انواع کنه ها برای گاو و گوسفند وطیور مورد استفاده قرار می گیرند.